โปรแกรมการดูแลคุณแม่หลังคลอด

ระยะเวลา 5 วัน

สำหรับคุณแม่คลอดที่ BNH  ราคา 60,000 บาท

สำหรับคุณแม่คลอดที่อื่น ราคา 70,000 บาท

รายการ

 • ตรวจประเมินสุขภาพมารดา โดยสูตินรีแพทย์
 • ตรวจประเมินสุขภาพทารกแรกเกิด โดยกุมารแพทย์
 • ให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย โดยนักกายภาพบำบัด
 • ให้คำปรึกษาด้านอาหารโดยนักโภชนากร
 • ตรวจเช็คสุขภาพทารกเบื้องต้นทุกวัน
 • ตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก และภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์
 • ฝึกสอนวิธีการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การเตรียมความพร้อมคุณแม่ก่อนกลับบ้าน
 • บริการดูแลทารกหลังคลอด
 • บริการอาหารสำหรับคุณแม่หลังคลอด
 • บริการพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • ชุดของขวัญต้อนรับสมาชิกใหม่
 • คอร์สบำบัดเพื่อความผ่อนคลาย (นวดตัว สปาเท้า และสระผม)

บริการเสริม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 • บริการล่ามแปลภาษาจีนตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

 1. โปรแกรมดูแลคุณแม่หลังคลอดของโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เริ่มนับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการวันแรก (หากคนไข้ซื้อแพ็กเกจคลอดจากทางโรงพยาบาล จะเริ่มนับวันแรกหลังจากสิ้นสุดบริการแพ็กเกจคลอด)
 2. โปรแกรมนี้ไม่สามารถเข้าร่วมรายการโปรโมชั่น บัตรสมาชิก และส่วนลดอื่นๆได้
 3. โปรแกรมนี้ไม่รวมค่าบริการตรวจคัดกรองโควิด-19
 4. กรณีที่ผู้เข้ารับบริการขอยกเลิกการใช้บริการ ทางโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 5. กรณีทารกเกิดภาวะผิดปกติที่ต้องได้รับการรักษา เช่น ตัวเหลือง, ผื่นแดง, ภาวะลิ้นติด, ผ่าตัดหนังหุ้มปลาย เป็นต้น รวมถึงอาการผิดปกติอื่นๆซึ่งเกิดกับมารดาและจำเป็นต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติม คนไข้เป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและค่ายา โดยเจ้าหน้าที่จะประเมินราคาให้ทราบล่วงหน้าก่อนให้การรักษา
 6. กรณีทารกมีความจำเป็นต้องใช้นมผงร่วมในระหว่างการพักฟื้น ไม่อนุญาตให้นำนมผงมาใช้เอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแพทย์เจ้าของไข้ โดยคนไข้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของนมผงเพิ่มเติม
 7. หากผู้เข้ารับบริการไม่สนใจเข้าร่วมรับบริการใดๆในโปรแกรม คนไข้สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกได้ แต่ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนเป็นบริการอื่นได้
 8. ตารางกิจกรรมในแต่ละวันสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาได้ แต่หากผู้เข้ารับบริการไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายในกิจกรรมนั้นๆได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรายการอื่นทดแทนได้
 9. คอร์สบำบัดเพื่อความผ่อนคลาย ประกอบด้วย นวดตัว สปาเท้า และสระผม ทั้ง 3 รายการให้บริการในครั้งเดียว หากทำไม่ครบทั้ง 3 รายการ ไม่สามารถยกยอดรายการใดรายการหนึ่งไปทำในครั้งถัดไปได้
 10. กรณีต้องการใช้บริการนวดตัว, สระผม และสปาเท้า เพิ่มเติมจากจำนวนที่กำหนดในโปรแกรม ทางโรงพยาบาลฯ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามการใช้จริง
 11. กรณีผู้เข้ารับบริการต้องการใช้บริการอื่นๆ นอกเหนือจากในโปรแกรม ผู้เข้ารับบริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 12. ก่อนเข้ารับบริการ หากผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก (ผิดปกติ) จะไม่สามารถโปรแกรมนี้ได้ ทางโรงพยาบาลฯ ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน
 13. กรณีผู้เข้ารับบริการมีปัญหาด้านสุขภาพ ดังต่อไปนี้

13.1 ก่อนเข้ารับบริการ หากผู้เข้ารับบริการมีปัญหาสุขภาพส่วนตัวทำให้ไม่สามารถเข้ารับบริการได้ ทางโรงพยาบาลฯ ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน

13.2 ระหว่างเข้ารับบริการ หากผู้เข้ารับบริการมีปัญหาสุขภาพ เช่น ตกเลือดหลังคลอด และมีความจำเป็นต้องเข้ามารักษาในโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เกิดขึ้นจากภาวะแทรกซ้อน ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม) และหลังจากทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จแล้ว สามารถกลับเข้าโปรแกรมดูแลคุณแม่หลังคลอดได้ตามปกติ

 1. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า