สาเหตุที่คุณควรให้ความสนใจ:

  1. มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็นมะเร็งที่พบบ่อยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของประชากรทั่วโลก ถ้าวินิจฉัยได้เร็วและได้รับการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะแรก ผู้ป่วยจะมีอัตราการรอดชีวิตที่ 5ปี ถึง 90% แต่ถ้าเป็นระยะท้ายซึ่งมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ อัตรารอดชีวิตจะเหลือเพียง 10%
  2. จากสถิติของบีเอ็นเอช ตรวจพบติ่งเนื้อ Positive ซึ่งมีโอกาสพัฒนาไปเป็นมะเร็งที่สูงมากดังนี้
    • Polyp Positive (มีติ่งเนื้อซึ่งผลผิดปกติ)  ได้รับการตัดชิ้นเนื้อเป็นมะเร็ง [55.54%] เฉลี่ย ผิดปกติ 1 ราย จากการตรวจ 2 ราย
    • CA (เป็นมะเร็ง) ตรวจพบ [2.46%] เฉลีย พบมะเร็ง 1 ราย จากการตรวจ 41 ราย

 

ข้อมูลอ้างอิง2018201920202021Total
จำนวนผู้ตรวจ793817651662,273
จำนวนผู้ได้รับการตัดติ่งเนื้อ415437321471,220
%ผู้ได้รับการตัดติ่งเนื้อ52.33%53.49%57.22%71.21%55.54%
จำนวนค้นพบเป็นมะเร็ง6168030
% การค้นพบมะเร็ง1.45%3.66%2.49%0.00%2.46%

แบบประเมินความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่

Colonoscopy Lead Generation Form
เพศ
ท่านมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอช หรือไม่
ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
ท่านสูบบุหรี่หรือไม่
ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือหรือไม่
ท่านออกกำลังกายหรือไม่
ท่านตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายเมื่อไร
ท่านมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไม่
ท่านเคยตรวจส่องกล้องกระเพาอาหารและลำไส้ใหญ่หรือไม่
เคยตรวจส่องกล้องกระเพาอาหารและลำไส้ใหญ่
หากท่านเคยตรวจส่องกล้องกระเพาอาหารและลำไส้ใหญ่ ผลการตรวจครั้งล่าสุดเป็นอย่างไร
อาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่ อาจไปคล้ายกันกับโรคอื่นๆ หรืออาจไม่ได้แสดงอาการมากนัก ทำให้ไม่ได้ทันระวังตัว จนเป็นเหตุให้จากเนื้องอกธรรมดา กลายเป็นเนื้อร้ายที่ยากต่อการรักษา ดังนั้น จึงควรตั้งข้อสงสัยและหมั่นสังเกตอาการให้ดี โดยหากมีอาการบ่งชี้เหล่านี้ ควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ ท่านมีอาการข้อใดบ้างต่อไปนี้
ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดโรค พฤติกรรมการบริโภคของท่าน ตรงกับข้อใดบ้าง
ท่านมีแผนที่จะมาปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านเมื่อใด
The M BRACE ยืนยันจะปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยเราจะเสนอเนื้อหาหรือบริการตามข้อมูลของท่าน หรือในเรื่องที่เราคาดว่าท่านสนใจ กรุณากดเลือกที่ช่องด้านล่างหากท่านรับทราบและให้ความยินยอมให้โรงพยาบาลติดต่อกลับหรือส่งข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพต่อไป
สำหรับท่านที่อายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ มีโรคประจำตัวบางโรค แนะนำให้รับคำปรึกษากับพยาบาลวางแผนการดูแลให้เหมาะสมสำหรับท่านที่สุด