หลังตรวจสุขภาพแล้วพบค่าต่างๆ

สูงเกินมาตรฐาน!

คอเลสเตอรอลในเลือดสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมากมาย อาทิ

  • โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน

  • สมองขาดเลือด

  • อัมพฤกษ์

  • อัมพาต

  • โรคหัวใจขาดเลือด

  • โรคหลอดเลือดแดงแข็ง

ค่าเท่าไหร่? ที่ต้องกังวล

ค่าปกติของคอเลสเตอรอลรวม ควรน้อยกว่า 200 mg/dl

ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินกว่าเกณฑ์ค่าปกติ คือ
• มากกว่า 99 มก./ดล. หลังอดอาหาร 8 ชม.
• และเกิน 140 มก./ดล. หลังมื้ออาหาร 2 ชม.

ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และไม่ได้รับการรักษา

  • อาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ส่งผลให้เส้นประสาท หลอดเลือด หรืออวัยวะต่างๆ ถูกทำลายจนมีปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาได้
    มีเพียง 10% ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีชีวิตอยู่โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

ค่าตับสูงเสี่ยงตับอักเสบ

  • ค่าตับสูง อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ที่พบมาก เช่น จากไขมันในเลือดสูงทำให้มีไขมันพอกตับ การดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ การทานยาบางชนิด ภาวะเครียด เป็นต้น

แนะนำวิตามินตัวช่วย

Shop now
Shop now
Shop now

วิตามินอื่นๆ