ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยายหัวข้อ
“ไข่น้อย รังไข่เสื่อม มีลูกยาก เจาะลึกทางออกของคนอยากมีลูก”
(วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2022 เวลา 11.00 น.)

ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย IVF วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2022 หัวข้อ"ไข่น้อย รังไข่เสื่อม มีลูกยาก เจาะลึกทางออกของคนอยากมีลูก"
เพศ
ท่านมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอช หรือไม่
ท่านเคยปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปัญหามีบุตรยากหรือไม่
      ทางเราจะปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยเราจะเสนอเนื้อหาหรือบริการตามข้อมูลของท่าน หรือในเรื่องที่เราคาดว่าคุณอาจจะสนใจ

      ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเป็นอย่างดีถึง นโยบายความเป็นส่วนตัว และยินยอมเปิดเผยข้อมูลให้แก่คณะแพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ที่เกี่ยวข้อง กรุณาติ๊กช่องด้านล่างนี้หากคุณรับทราบและต้องการให้เราติดต่อคุณต่อไป

ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางโรงพยาบาลเก็บข้อมูลแบบสำรวจ และประมวลผลแบบสำรวจนี้
ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงพยาบาลติดต่อข้าพเจ้าเพื่อนำเสนอ ข้อมูลข่าวสาร และบริการที่เกี่ยวข้อง
ท่านสะดวกให้เจ้าหน้าที่โทรติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่