แบบฟอร์มสำรวจความต้องการการรับวัคซีนโควิด 19 สำหรับบริษัทและโรงแรม


หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้เป็นแบบฟอร์มสำรวจ ไม่ใช่การลงทะเบียนจองวัคซีน

COVID Vaccine inquiry for corporate
ประเภทกิจการ
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประสานงาน โปรดระบุจำนวนคนของช่วงอายุพนักงาน หากไม่ทราบ สามารถเว้นคำตอบไว้ได้
ความสนใจวัคซีนโควิด 19
บริษัทของท่านเป็น (หรือเคยเป็น) คู่สัญญากับโรงพยาบาลบีเอ็นเอชหรือไม่
ประกันสุขภาพของพนักงานบริษัทเป็นประเภทใด
บริการด้านสุขภาพอื่นๆที่ท่านสนใจสำหรับพนักงาน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
      ทั้งนี้ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนบริษัทได้อ่านและเข้าใจเป็นอย่างดีถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวและยินยอมเปิดเผยข้อมูลให้แก่คณะแพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางโรงพยาบาลเก็บข้อมูลแบบสำรวจ และประมวลผลแบบสำรวจนี้
ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงพยาบาลติดต่อข้าพเจ้าเพื่อนำเสนอ ข้อมูลข่าวสาร และบริการที่เกี่ยวข้อง