iTind right for you_th
1. ขนาดของต่อมลูกหมาก
2. ท่านเคยผ่าตัดต่อมลูกหมากมาก่อนหรือไม่
3. ท่านได้รับคะแนนจากการทำแบบประเมิน โรคต่อมลูกหมากโต เท่าไหร่
4. ท่านต้องการวางแผนการมีบุตรหรือไม่
5. ท่านยังให้ความสำคัญต่อการมีเพศสัมพันธ์มากน้อยเท่าใด