นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (“BNH”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่านหรือผู้ใช้บริการที่อยู่ในความดูแลหรืออำนาจปกครองของท่าน  กรุณาศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนเข้าใช้บริการ

ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลที่เราได้รับจากท่านผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ของ BNH (www.bnhhospital.com) รวมถึง LINE@BNHHospital หรือแอปพลิเคชันอื่นใดของ BNH และรวมถึงการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของเรา หรือการได้รับข้อมูลในทางอื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านผ่านช่องทางอื่นที่ BNH ไม่ได้เป็นผู้จัดทำ ซึ่งจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของช่องทางนั้น ๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน  หรือการเข้ารับบริการของ BNH โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารฉบับนี้

สำหรับข้อมูลสุขภาพของท่านนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้แล้ว BNH ยังยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ข้อมูลอะไรบ้างที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการทางการแพทย์ (ซึ่งหมายถึงเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน) และในการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าใช้บริการของ BNH

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมสำหรับการให้บริการของ BNH นั้นเป็นข้อมูลทั่วไปและเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเราโดยตรงเพื่อเข้าใช้บริการของ BNH นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สามตามที่กฎหมายอนุญาต เช่น บุคคลในครอบครัวของท่าน โรงพยาบาลเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ บริษัทประกัน ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น

  • ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคล เช่น ชื่อสกุล รูปถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารแสดงตน เป็นต้น
  • ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ BNH
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เช่น เลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น
  • ข้อมูลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ข้อมูลการรักษาพยาบาล ผลตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรค
  • ประวัติข้อมูลการแพ้ยา และประวัติผลข้างเคียงจากยา
  • การโต้ตอบของท่านผ่านระบบโต้ตอบกับคู่สนทนาโดยอัตโนมัติ
  • ข้อแนะนำหรือความคิดเห็นของท่าน

ทำไมเราจึงต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

เราจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม อัพเดท ประมวลผล และใช้ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อการให้บริการทางการแพทย์หรืออำนวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่านได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด รวมถึงการใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อพัฒนาบริการของเราให้สามารถตอบสนองต่อการใช้บริการและวัตถุประสงค์การใช้บริการดังกล่าวของท่านให้ครอบคลุมที่สุด

ในกรณีที่ท่านตกลงและยินยอมที่จะรับข้อมูลข่าวสาร เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ ผ่านทางอีเมลโทรศัพท์มือถือ หรือช่องทางการติดต่ออื่นใดที่ท่านได้แจ้งไว้กับเรา

ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมนี้ เราจะเก็บ รวบรวม อัพเดท ประมวลผล และใช้ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น ที่ท่านโต้ตอบผ่านระบบโต้ตอบกับคู่สนทนาโดยอัตโนมัติในแอปพลิเคชัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันและบทสนทนาอัตโนมัติ สำหรับการให้บริการ

ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านไว้ในระบบของโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่โรงพยาบาลได้จัดทำหรือแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารที่มีข้อมูลดังกล่าว อันเป็นระยะเวลาที่พึงคาดหมายว่าจะใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยและติดตามอาการหลังได้รับการรักษา หรืออาจมากกว่าระยะเวลาดังกล่าวในกรณีที่โรงพยาบาลยังสามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามขั้นตอนการทำลายข้อมูลของโรงพยาบาลต่อไป

บุคคลใดบ้างที่เราจะเปิดเผยข้อมูลของท่าน และเหตุผลของการเปิดเผยข้อมูล

เราจะเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่สถานพยาบาลอื่นในกลุ่มโรงพยาบาล BNH เพื่อการให้บริการทางการแพทย์หรืออำนวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่านได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด หรือเพื่อนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ และข้อมูลการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ที่เหมาะสมแก่ท่าน หรือเพื่อการจัดทำข้อมูล การโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ การชำระเงิน การจัดส่งยา/เวชภัณฑ์ หรือการให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology Outsource) โดยเรามีนโยบายอย่างเคร่งครัดในการเปิดเผยข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

เราจะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่ท่านอนุญาต และเพียงเท่าที่ท่านได้อนุญาตไว้เท่านั้น เช่น บริษัทประกันหรือคู่ค้าของเรา เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกในการเคลมประกัน หรือรับบริการอื่นใดของคู่ค้าของเราที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ หรือบริการเสริมอื่น ๆ โดยจะดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวยึดถือปฏิบัติตามหน้าที่ในการรักษาข้อมูลความลับด้วย

เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการ หรือตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานผู้มีอำนาจ

เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยใช้บริการจากบุคคลที่สามไม่ว่าตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งเราได้เ ข้าทำสัญญากับบุคคลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและพิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอย่างเต็มความสามารถแล้ว

เราจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร

เราจะจัดการเก็บรักษาข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านด้วยมาตรการไม่น้อยกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด และด้วยระบบที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ในการให้บริการทางการแพทย์บางประเภท เราอาจจะจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้บริการดังกล่าวของท่าน กับนิติบุคคลในต่างประเทศ ซึ่งเราได้เข้าทำสัญญากับนิติบุคคลดังกล่าว ด้วยความระมัดระวังและพิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลของท่านอย่างเต็มความสามารถแล้ว

นอกจากนี้ เราได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เฉพาะบุคลากร หรือพนักงานของเราที่มีความจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลของท่าน เพื่อการให้บริการทางการแพทย์หรือบริการอำนวยความสะดวกอื่นใดแก่ท่าน เพื่อให้ท่านได้รับบริการทางการแพทย์และบริการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อย่างเหมาะสมและดีที่สุดจากกลุ่มโรงพยาบาล BNH

ท่านมีสิทธิอะไรบ้าง

ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูล หรือขอให้เราอัพเดทหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้

ท่านมีสิทธิคัดค้าน หรือระงับ หรือยกเลิกการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้

ท่านมีสิทธิขอให้เราลบ หรือทำลาย หรือเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของท่านได้

ในกรณีที่ท่านพบว่าเรา หรือบุคลากรของเราใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ไม่เป็นไปตามที่ท่านได้อนุญาตไว้ ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่าการระงับหรือยกเลิกการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลของท่านนั้น อาจส่งผลทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติหรือคุณลักษณะบางส่วนของบริการ หรืออาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์และการบริการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ภายใต้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน  หรือการเข้ารับบริการของ BNH

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม หรือใช้สิทธิใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อได้ที่

บริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด

9/1 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์ 02-022-0700

อีเมล info@bnh.co.th

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา หรือเป็นไปตามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน หรือเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านแอปพลิเคชันหรือหน้าเว็ปไซต์หรือโดยวิธีการอื่นตามสมควร การที่ท่านใช้บริการของเราต่อไปภายหลังที่ได้มีการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ เราอาจขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติม หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้